Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance de Rennes (Francie) dne 27. listopadu 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue v. OG

(Věc C-865/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'instance de Rennes

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Žalovaný: OG

Předběžná otázka

Pokud roční procentní sazba nákladů na úvěr poskytnutý spotřebiteli činí 5,364511 %, umožňuje pravidlo vyplývající ze směrnic 98/7/ES ze dne 16. února 19981 , 2008/48/ES ze dne 23. dubna 20082 a 2014/17/EU ze dne 4. února 20143 , jež v [českém] znění zní „Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu“, aby bylo považováno za přesné uvedení roční procentní sazby nákladů ve výši 5,363 %?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru (Úř. věst. 1998, L 101, s. 17).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. 2008, L 133, s. 66).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2014, L 60, s. 34).