Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Rennes (Ranska) on esittänyt 27.11.2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue v. OG

(asia C-865/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’instance de Rennes

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Vastaaja: OG

Ennakkoratkaisukysymys

Kun kuluttajan kanssa tehdyn lainasopimuksen todellinen vuosikorko on 5,364511 prosenttia ja 16.2.1998 annetun direktiivin 98/7/EY,1 23.4.2008 annetun direktiivin 2008/48/EY2 ja 4.2.2014 annetun direktiivin 2014/17/EU3 säännön mukaan ”Laskelman tulos ilmoitetaan vähintään yhden desimaalin tarkkuudella. Jos seuraava desimaali on 5 tai suurempi, sitä edeltävän desimaalin arvoon lisätään 1”, voidaanko ilmoitettua 5,363 prosentin todellista vuosikorkoa pitää virheettömänä?

____________

1 Kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 87/102/ETY muuttamisesta 16.2.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/7/EY (EYVL 1998, L 101, s. 17).

2 Kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY (EUVL 2008, L 133, s. 66).

3 Kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista, direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) n:o 1093/2010 muuttamisesta 4.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU (EUVL 2014, L 60, s. 34).