Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. novembrī iesniedza Tribunal d'instance de Renne (Francija) – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

(Lieta C-865/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal d'instance de Renne

Pamatlietas puses

Prasītāja: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Atbildētājs: OG

Prejudiciālie jautājumi

Vai tad, ja patērētāja kredīta gada procentu likme ir 5,364511 %, noteikums, kas izriet no 1998. gada 16. februāra Direktīvas 98/7/EK 1 , 2008. gada 23. aprīļa Direktīvas 2008/48/EK 2 un 2014. gada 4. februāra Direktīvas 2014/17/ES 3 , saskaņā ar kuru (franču valodas redakcijā) “Aprēķina rezultāts ir izteikts ar precizitāti līdz vismaz vienam ciparam aiz komata. Ja nākamais cipars aiz komata ir lielāks vai vienāds ar 5, pirmo ciparu aiz komata noapaļo uz augšu”, ļauj noteikt, ka norādītā gada procentu likme 5,363 % ir precīza?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/7/EK (1998. gada 16. februāris), ar ko groza Direktīvu 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu (OV 1998, L 101, 17. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV 2008, L 133, 66. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. februāris) par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV 2014, L 60, 34. lpp.).