Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal dʼinstance de Rennes (Francúzsko) 27. novembra 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

(vec C-865/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal dʼinstance de Rennes

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Žalovaný: OG

Prejudiciálna otázka

V prípade, ak je ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru 5,364511 %, umožňuje pravidlo vyplývajúce zo smerníc 98/7/ES zo 16. februára 19981 , 2008/48/ES z 23. apríla 20082 a 2014/17/EÚ zo 4. februára 20143 , podľa ktorého v jeho francúzskej verzii „Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 (Výsledok výpočtu bude vyjadrený s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Ak sa hodnota číslice na nasledujúcom desatinnom mieste rovná alebo je väčšia ako 5, hodnota číslice na prvom desatinnom mieste sa zvýši o jeden)“ považovať za presnú udávanú ročnú percentuálnu mieru nákladov vo výške 5,363 %?

____________

1     Smernica 98/7/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver (Ú. v. ES L 101, 1998, s. 17; Mim. vyd. 15/004, s. 36).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z  23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 2008, s. 66).

3     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 2014, s. 34).