Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'instance de Rennes (Francija) 27. novembra 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

(Zadeva C-865/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'instance de Rennes

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Tožena stranka: OG

Vprašanje za predhodno odločanje

Če efektivna obrestna mera potrošniškega kredita znaša 5,364511 %, ali pravilo, ki izhaja iz direktiv 98/7/ES z dne 16. februarja 19981 , 2008/48/ES z dne 23. aprila 20082 in 2014/17/EU3 z dne 4. februarja 2014 ter ki v francoski različici določa, da „Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.“ (v slovenski različici: „ Rezultat izračuna se izrazi z natančnostjo vsaj ene decimalke. Če je na naslednjem decimalnem mestu število 5 ali večje, se število na tem decimalnem mestu poveča za eno.“), dopušča, da se za natančno šteje efektivna obrestna mera, ki se navaja v višini 5,363 %?

____________

1 Direktiva 98/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o spremembi Direktive 87/102/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 36).

2 Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL 2008, L 133, str. 66).

3 Direktiva 2014/17/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 60, str. 34).