Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal d'instance de Rennes (Frankrike) den 27 november 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue mot OG

(Mål C-865/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal d'instance de Rennes

Parter i det nationella målet

Sökande: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Svarande: OG

Tolkningsfrågan

Om den effektiva räntan för en konsumentkredit är på 5,364511 procent och om den regel som följer av direktiven 98/7/EG av den 16 februari 19981 , 2008/48/EG av den 23 april 20082 och direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 20143 , i fransk version, föreskriver att ”Resultatet av beräkningen ska uttryckas med åtminstone en decimals exakthet. Om siffran i den följande decimalen är större än eller lika med 5, ska siffran i den första decimalen höjas med ett.” är det då korrekt att ange en effektiv ränta på 5,363 procent?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/7/EG av den 16 februari 1998 om ändring av direktiv 87/102/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter (EGT L 101, 1998, s. 17).

2 Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 2008, s. 66).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 60, 2014, s. 34).