Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Fortischem a.s. срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-121/15, Fortischem/Комисия

(Дело C-890/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Fortischem a.s. (представители: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, avocats)

Други страни в производството: Европейска комисия, AlzChem AG, по-рано AlzChem Trostberg GmbH, по-рано AlzChem Hart GmbH

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отмени членове 1 и 3—5 от оспорваното решение на Комисията1 ,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, изразяваща се в неправилно тълкуване и прилага на член 107, параграф 1 ДФЕС, член 108, параграф 2 ДФЕС и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/19992 , тъй като приел, че в случай като разглеждания обхватът на решението за възстановяване може да се разшири спрямо жалбоподателя, макар жалбоподателят да е заплатил пазарната цена за активите на получателя на помощта.

Второ основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, приемайки че Комисията не носи доказателствената тежест по въпроса дали помощта е била прехвърлена на жалбоподателя чрез продажба на активите на цена под пазарната.

Трето основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото или изопачил фактите, пренебрегвайки редица (почти неопровержими) твърдения, показващи че за активите е заплатена пазарна цена.

Четвърто основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тълкувайки неправилно разбирането за критериите „обхват на сделката“ и „икономическа логика на сделката“ при установяването на икономическата приемственост.

Пето основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, приемайки че Комисията е можела да заключи, че икономическа приемственост е имало, въз основа само на два от установените критерии, като всички останали критерии били против наличието на икономическа приемственост.

Шесто основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, изразяваща се в неправилно тълкуване и прилагане на релевантната законова разпоредба, с която се забраняват масовите уволнения, и дал неправилна правна квалификация на фактите, тъй като заключил, че забраната за масови уволнения съставлява предимство за NCHZ, а не реална пречка под формата на нараснали разходи, и тъй като не намалил размера на твърдяната държавна помощ със сума, съответстваща на нарасналите разходи.

Седмо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, замествайки мотивите в оспорваното решение на Комисията със свои собствени мотиви, тъй като Комисията не изложила никакви доводи или обяснения защо забраната за колективни уволнения да съставлява предимство за NCHZ.

____________

1 Решение (ЕС) 2015/1826 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно държавната помощ SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), предоставена от Словакия на NCHZ (ОВ L 269, 2015 г., стр. 71).

2 Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 1999 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).