Language of document :

Odvolanie podané 4. decembra 2019: Fortischem a.s. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-121/15, Fortischem/Komisia

(vec C-890/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Fortischem a.s. (v zastúpení: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, AlzChem AG, predtým AlzChem Trostberg GmbH, predtým AlzChem Hart GmbH

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil článok 1, ako aj články 3 až 5 napadnutého rozhodnutia1 ,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod uplatnený na podporu odvolania: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia spočívajúceho v nesprávnom výklade a uplatnení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, článku 108 ods. 2 ZFEÚ a článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/19992 tým, že rozhodol, že v prípade, o aký ide vo veci samej, mohlo byť rozhodnutie o vymáhaní rozšírené aj na samotnú odvolateľku, aj keď odvolateľka zaplatila trhovú cenu za aktíva príjemcu pomoci.

Druhý odvolací dôvod uplatnený na podporu odvolania: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že Komisia neniesla dôkazné bremeno, čo sa týka otázky, či bola pomoc prenesená na odvolateľku predajom aktív pod trhovú cenu.

Tretí odvolací dôvod uplatnený na podporu odvolania: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia alebo skreslenia skutkových okolností tým, že nezohľadnil viaceré (takmer nevyvrátiteľné) domnienky, ktoré naznačovali, že za aktíva bola zaplatená trhová cena.

Štvrtý odvolací dôvod uplatnený na podporu odvolania: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že na účely preukázania hospodárskej kontinuity nesprávne vyložil pojem kritérií „rozsahu transakcie“ a „hospodárskej logiky transakcie“.

Piaty odvolací dôvod uplatnený na podporu odvolania: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že prijal, že Komisia dospela k záveru, že existovala hospodárska kontinuita len na základe dvoch preukázaných kritérií, pričom ostatné kritériá svedčia proti hospodárskej kontinuite.

Šiesty odvolací dôvod uplatnený na podporu odvolania: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia spočívajúceho v nesprávnom výklade a uplatnení relevantného ustanovenia zákona, ktorý zakazoval hromadné prepúšťanie a nesprávne kvalifikoval skutočnosti tým, že dospel k záveru, že zákaz hromadného prepúšťania predstavoval výhodu pre NCHZ namiesto reálnej nevýhody vo forme zvýšených nákladov a tým, že neznížil údajnú štátnu pomoc zodpovedajúcu zvýšeniu nákladov.

Siedmy žalobný dôvod uplatnený na podporu odvolania: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nahradil odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, keďže Komisia nepredložila žiadne tvrdenie alebo vysvetlenie, v čom predstavoval zákaz hromadného prepúšťania pre NCHZ výhodu.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1826 z 15. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) poskytnutej Slovenskom podniku NCHZ (Ú. v. EÚ L 269, 2015, 71).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 1999, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).