Language of document :

Överklagande ingett den 4 december 2019 av Fortischem a.s. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-121/15, Fortischem mot kommissionen

(Mål C-890/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Fortischem a.s. (ombud: C. Arhold, Rechtsanwalt, samt P. Hodál och M. Staroň, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, AlzChem AG, tidigare AlzChem Trostberg GmbH, tidigare AlzChem Hart GmbH

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara artiklarna 1 och 3–5 i det omtvistade beslutet,1 och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den första grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning bestående i en felaktig tolkning och felaktig tillämpning av artiklarna 107.1 och 108.2 FEUF samt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/19992 genom att slå fast att beslutet om återkrav i ett fall som det förevarande kunde utvidgas till att omfatta klaganden, även om klaganden hade betalat ett marknadspris för stödmottagarens tillgångar.

Den andra grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att kommissionen inte hade bevisbördan för huruvida stödet hade överförts till klaganden genom försäljning av tillgångarna under marknadspris.

Den tredje grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning eller missförstod de faktiska omständigheterna genom att bortse från flera (närmast obestridliga) förutsättningar om att ett marknadspris hade betalats för tillgångarna.

Den fjärde grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att göra en felaktig tolkning av begreppen ”transaktionens omfattning” och ”transaktionens ekonomiska logik” vid upprättandet av ekonomisk kontinuitet.

Den femte grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att godta att kommissionen kunde dra slutsatsen att det förelåg ekonomisk kontinuitet på grundval av endast två av de kriterier som fastställts, medan alla andra kriterier talade emot att det förelåg ekonomisk kontinuitet.

Den sjätte grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning bestående i en felaktig tolkning och felaktig tillämpning av relevanta rättsliga bestämmelser som innebar förbud mot kollektiva uppsägningar samt en felaktig rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna genom att dra slutsatsen att förbudet mot kollektiva uppsägningar innebar en fördel för NCHZ och inte en faktisk nackdel i form av ökade kostnader och genom att inte minska det påstådda statliga stödbeloppet med ett belopp som motsvarade de ökade kostnaderna.

Den sjunde grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att ersätta resonemanget i det omtvistade beslutet med sitt eget resonemang, eftersom kommissionen inte hade anfört några argument eller förklaringar om på vilket sätt förbudet mot kollektiva uppsägningar innebar en fördel för NCHZ.

____________

1 Kommissionens beslut (EU) 2015/1826 av den 15 oktober 2014 om det statliga stöd SA.33797 – (2013/C) (f.d. 2013/NN) (f.d. 2011/CP) som Slovakien har genomfört till förmån för NCHZ (EUT L 269, 2015, s. 71).

2 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 1999, s. 1).