Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 26 listopada 2019 r. – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze / TB

(Sprawa C-871/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Corte suprema di cassazione

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Druga strona postępowania kasacyjnego: TB

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 15 [ust. 7 rozporządzenia nr 3821/851 ] może być interpretowany w konkretnym przypadku kierowcy pojazdu jako przepis, który mówi o jednym łącznym zachowaniu, którego konsekwencją jest popełnienie jednego naruszenia i nałożenie jednej kary, czy też może skutkować przy zastosowaniu kumulacji kar taką liczbą naruszeń i kar, ile było dni, dla których nie okazano wykresówek tachografu w przewidzianym czasie („bieżący dzień i poprzednie 28 dni”)?

____________

1     Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. (Dz.U. 1985, L 370, s. 8).