Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 26. novembra 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

(vec C-871/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Odporca: TB

Prejudiciálna otázka

Možno článok 15 ods. 7 nariadenia č. 3821/85 1 vykladať v konkrétnom prípade vodiča vozidla ako pravidlo upravujúce jediné komplexné konanie, z ktorého vyplýva jediné porušenie a uloženie jedinej sankcie, alebo ako ustanovenie, ktoré môže na základe uplatnenia kumulatívneho ukladania sankcií viesť k toľkým prípadom porušenia a uloženia sankcií, koľko je v rámci stanoveného časového rámca („bežný deň a predchádzajúcich 28 dní“) dní, vo vzťahu ku ktorým vodič nepredložil záznamové listy tachografu?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L370, 1985, s. 8; Mim. vyd. 07/001 s. 227).