Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Испания), постъпило на 20 ноември 2019 г. — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

(Дело C-843/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Страни в главното производство

Жалбоподател: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Ответник: BT

Преюдициални въпроси

Допуска ли общностното право национална разпоредба като член 208 c) [да се чете член 208, параграф 1, буква c)] от Ley General de la Seguridad Social (Общ закон за социалното осигуряване) от 2015 г. — съгласно която всички лица, обхванати от общата схема, могат да се пенсионират предсрочно по свое желание, при условие че полагаемата пенсия, изчислена в съответствие с обичайната система без добавки за достигане на минималната пенсия, е равна най-малко на минималната пенсия — доколкото тази разпоредба дискриминира непряко жените, обхванати от общата схема, тъй като се прилага за много по-голям брой жени, отколкото мъже?

____________