Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam — Люксембург, Нидерландия) —Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу JR (C‑566/19 PPU), YC (C‑626/19 PPU)

(Съединени дела C-566/19 PPU и C-626/19 PPU)1

(Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 6, параграф 1 — Понятие за издаващ съдебен орган — Критерии — Европейска заповед за арест, издадена от прокуратурата на държава членка за целите на наказателното преследване)

Език на производството: френски и нидерландски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam

Страни в главното производство

JR (C‑566/19 PPU), YC (C‑626/19 PPU)

Диспозитив

Член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г., следва да се тълкува в смисъл, че понятието „издаващ съдебен орган“ по смисъла на тази разпоредба обхваща магистратите прокурори от дадена държава членка, на които са възложени функциите по повдигане и поддържане на обвинението и които се намират под ръководството и контрола на своите висшестоящи ръководители, доколкото при издаването на европейската заповед за арест техният статут им предоставя гаранция за независимост, по-специално по отношение на изпълнителната власт.

Рамково решение 2002/584, изменено с Рамково решение 2009/299, трябва да се тълкува в смисъл, че са изпълнени изискванията, присъщи на ефективна съдебна защита, от която трябва да се ползва лице, по отношение на което е издадена европейска заповед за арест за целите на наказателното преследване, когато съгласно законодателството на издаващата държава членка условията за издаване на тази заповед, и по-специално нейният пропорционален характер, подлежат на съдебен контрол в тази държава членка.

____________

1 ОВ C 337, 7.10.2019 г.

ОВ C 383, 11.11.2019 г.