Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Cour d’appeli, Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlused – Luksemburg, Madalmaad) – Euroopa vahistamismääruste täitmise menetlus järgmiste isikute suhtes: JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

(liidetud kohtuasjad C-566/19 PPU ja C-626/19 PPU)1

(Eelotsusetaotlus – Eelotsuse kiirmenetlus – Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismäärus – Raamotsus 2002/584/JSK – Artikli 6 lõige 1 – Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ – Kriteeriumid – Kriminaalmenetluse algatamiseks liikmesriigi prokuratuuri tehtud Euroopa vahistamismäärus)

Kohtumenetluse keeled: prantsuse ja hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohtud

Cour d’appel, Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

Resolutsioon

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta, mida on muudetud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsusega 2009/299/JSK, artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ selle sätte tähenduses hõlmab riikliku süüdistuse esitamise eest vastutavaid ning oma ülemuste juhtimise ja kontrolli all olevaid liikmesriigi prokuröre, kui nende staatus tagab neile Euroopa vahistamismääruse tegemisel sõltumatuse eelkõige täitevvõimust.

Raamotsust 2002/584, mida on muudetud raamotsusega 2009/299, tuleb tõlgendada nii, et nõuded, mis puudutavad tõhusat kohtulikku kaitset, mis tuleb tagada isikule, kelle suhtes on tehtud Euroopa vahistamismäärus kriminaalmenetluse raames kohtu alla andmiseks, on täidetud siis, kui vahistamismääruse teinud liikmesriigi õigusaktide kohaselt kohaldatakse vahistamismääruse tegemise tingimuste ja eelkõige selle proportsionaalsuse suhtes selles liikmesriigis kohtulikku kontrolli.

____________

1 ELT C 337, 7.10.2019.

ELT 383, 11.11.2019.