Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Cour d’appel – Luxemburg ja rechtbank Amsterdam – Alankomaat) – Eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpano, joiden kohteena ovat JR (C 566/19 PPU) ja YC (C 626/19 PPU)

(yhdistetyt asiat C-566/19 PPU ja C-626/19 PPU)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 6 artiklan 1 kohta – Pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsite – Arviointiperusteet – Jäsenvaltion syyttäjäviranomaisen syytetoimenpiteitä varten antama eurooppalainen pidätysmääräys)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytäneet tuomioistuimet

Cour d’appel ja rechtbank Amsterdam

Pääasian asianosaiset

JR (C 566/19 PPU) ja YC (C 626/19 PPU)

Tuomiolauselma

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitetun pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsitteen alaan kuuluvat jäsenvaltion syyttäjät, joiden tehtävänä on syytteen nostaminen ja jotka ovat esimiehensä johdon ja valvonnan alaisia, jos heidän asemansa takaa heille riippumattomuuden erityisesti suhteessa täytäntöönpanovaltaan eurooppalaista pidätysmääräystä antamisen yhteydessä.

Puitepäätöstä 2002/584, sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299, on tulkittava siten, että tehokasta oikeussuojaa tuomioistuimissa koskevat vaatimukset, joiden on täytyttävä sellaisen henkilön osalta, josta on annettu eurooppalainen pidätysmääräys syytetoimenpiteitä varten, täyttyvät, jos kyseisen pidätysmääräyksen antamisedellytyksiin ja erityisesti sen oikeasuhteisuuteen kohdistuu sen antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tuomioistuinvalvonta kyseisessä jäsenvaltiossa.

____________

1 EUVL C 337, 7.10.2019. EUVL C 383. 11.11.2019