Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. decembra 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Cour dʼappel, Rechtbank Amsterdam – Luxembursko, Holandsko) – Výkon európskych zatykačov vydaných proti JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

(spojené veci C-566/19 PPU a C-626/19 PPU)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 6 ods. 1 – Pojem „súdny orgán vydávajúci zatykač“ – Kritériá – Európsky zatykač vydaný prokuratúrou členského štátu na účely trestného stíhania)

Jazyk konania: francúzština a holandčina

Vnútroštátne súdy, ktoré podali návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Cour dʼappel, Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

Výrok rozsudku

Článok 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmeneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „súdny orgán vydávajúci zatykač“ v zmysle tohto ustanovenia sa vzťahuje na prokurátorov členského štátu, ktorí vedú trestné stíhanie a pôsobia pod vedením a kontrolou svojich nadriadených, pokiaľ im ich postavenie pri vydávaní európskych zatykačov poskytuje záruku nezávislosti najmä vo vzťahu k výkonnej moci.

Rámcové rozhodnutie 2002/584, zmenené rámcovým rozhodnutím 2009/299, sa má vykladať v tom zmysle, že požiadavky účinnej súdnej ochrany, ktorá musí byť zaručená osobe, proti ktorej je vydaný európsky zatykač na účely trestného stíhania, sú splnené, pokiaľ podľa právnej úpravy členského štátu vydávajúceho zatykač podliehajú podmienky vydania zatykača a najmä jeho primeranosť preskúmaniu súdom v tomto členskom štáte.

____________

1 Ú. v. EÚ C 337, 7.10.2019.

Ú. v. EÚ C 383, 11.11.2019.