Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie/AX

(Cauza C-752/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Warszawie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie

Pârât: AX

Întrebările preliminare

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf coroborat cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu principiul statului de drept enunţat de acesta și articolul 6 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 2016/3431 a Parlamentului European și a Consiliului coroborat cu considerentul (22) al acestei directive trebuie interpretate în sensul că cerințele privind protecția jurisdicțională efectivă, inclusiv cele privind independența sistemului judiciar, precum și cerințele care decurg din prezumția de nevinovăție sunt încălcate în situaţia în care o procedură judiciară precum procedura penală împotriva unei persoane acuzate de săvârșirea infracţiunii prevăzute la articolul 177 alineatul 1 din Codul penal și la alte articole este organizată astfel încât:

–    din completul de judecată face parte un judecător (LK, judecător la sąd rejonowy [tribunal districtual, Polonia]) delegat, pe baza unei decizii individuale a ministrului justiţiei, de la o instanţă aflată la un nivel ierarhic imediat inferior, fără a se cunoaște criteriile avute în vedere de ministrul justiţiei la delegarea acestui judecător, iar dreptul naţional nu prevede un control jurisdicțional al unei asemenea decizii și permite ministrului justiţiei să revoce delegarea judecătorului în orice moment?

Cerinţele menţionate la prima întrebare sunt încălcate în situaţia în care împotriva unei hotărâri pronunțate într-o procedură judiciară precum cea descrisă la prima întrebare părţile au dreptul de a introduce o cale de atac extraordinară la o instanţă precum Sąd Najwyższy [Curtea Supremă], ale cărei hotărâri nu sunt supuse niciunei căi de atac potrivit dreptului intern, iar dreptul naţional impune președintelui structurii acestei instanțe (camerei) competente pentru judecarea căii de atac obligaţia de a atribui cauzele pe baza listei alfabetice a judecătorilor din camera respectivă, interzicând în mod expres omiterea oricărui judecător, la atribuirea cauzelor fiind inclusă și o persoană desemnată la cererea unui organ colegial precum Krajowa Rada Sądownictwa [Consiliul Național al Magistraturii], a cărui componenţă este stabilită astfel încât membrii acestuia sunt judecători:

a)    aleși de o cameră a parlamentului, care votează în bloc o listă de candidaţi stabilită anterior de o comisie parlamentară dintre candidaţii prezentaţi de un grup parlamentar sau de un organ al acestei camere, pe baza propunerilor depuse de grupuri de judecători sau cetăţeni – sistem din care rezultă că, în cursul procedurii de alegere, candidaţii sunt susţinuţi în trei rânduri de politicieni;

b)    care constituie o majoritate a membrilor acestui organ suficientă pentru adoptarea unor decizii privind propunerile de desemnare pe posturi de judecători, precum și a altor decizii obligatorii prevăzute de dreptul național?

Ce efect au, din punctul de vedere al dreptului Uniunii Europene, inclusiv al dispoziţiilor și cerinţelor menţionate la prima întrebare, o hotărâre pronunțată într-o procedură judiciară desfășurată în modul descris la prima întrebare și o hotărâre pronunţată într-o procedură în faţa Sad Najwyższy [Curtea Supremă], dacă la pronunţarea acesteia participă persoana menţionată la cea de a doua întrebare?

Dreptul Uniunii Europene, inclusiv dispoziţiile invocate prima întrebare, condiționează efectele hotărârilor menţionate la cea de a treia întrebare de aspectul dacă instanţa respectivă s-a pronunţat în favoarea sau în defavoarea persoanei acuzate?

____________

1     Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 2016, p. 1).