Language of document :

Rumeenia 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-391/17: Rumeenia versus komisjon

(kohtuasi C-899/19 P)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Apellant: Rumeenia (esindajad: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Ungari

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

rahuldada apellatsioonkaebus, tühistada täielikult Üldkohtu kohtuotsus kohtuasjas T-391/17, teha ise otsus kohtuasjas T-391/17, rahuldades otsuse (EL) 2017/652 tühistamise hagi

või

rahuldada apellatsioonkaebus, tühistada täielikult Üldkohtu kohtuotsus kohtuasjas T-391/17 ja saata kohtuasi T-391/17 uueks arutamiseks tagasi Euroopa Liidu Üldkohtule, kes uues otsuses rahuldaks tühistamishagi ning tühistaks otsuse (EL) 2017/652;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

A. Liidu pädevust puudutavate EL lepingu sätete rikkumine

Üldkohus rikkus õigusnormi sellega, et rikkudes Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 2 sätestatud pädevuse andmise põhimõtet, võrdsustas ta ELTL artiklis 2 loetletud väärtused konkreetse/objektiivse Euroopa Liidu pädevusse kuuluva tegevusega ja kutsus komisjoni üles esitama konkreetseid õigusakte, mille peamine eesmärk on rahvus- ja keelevähemustesse kuuluvate isikute õiguste ning rikkaliku kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse austamine.

B. ELTL artikli 296 lõike 2 rikkumine

Üldkohus tõlgendas komisjoni põhjendamiskohustuse osas ELTL artikli 296 lõiget 2 vääralt, leides ekslikult, et antud juhtumi asjaoludel on seda kohustust järgitud, kuigi komisjon ei toonud esile õiguslikke kaalutlusi, millel oli keskne tähtsus otsuse (EL) 2017/652 vastuvõtmisel, ja muutis ka oluliselt oma varem avaldatud seisukohta, täpsustamata, millised muutused õigustasid tema uut seisukohta.

C. Menetlusnormide rikkumine, mis kahjustab hageja huve

Arvestades asjaolu, et kohtuasja T-391/17 menetluse suulises osas keskenduti aruteludes Euroopa Kohtu juhise kohaselt ainult tühistamishagi vastuvõetavuse aspektidele, samas kui vaidlustatud kohtuotsuses käsitles kohus üksnes asja sisulisi aspekte, siis rikuti menetluse korrakohase läbiviimise norme.

____________