Language of document :

Valitus, jonka Romania on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-391/17, Romania v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-899/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Valittaja: Romania (asiamiehet: E. Gane, L. Liţu ja M. Chicu)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Unkari

Vaatimukset

valitus on otettava tutkittavaksi, unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-391/17 antama tuomio on kumottava kokonaisuudessaan ja asia T-391/17 on ratkaistava siten, että päätöksen (EU) 2017/652 kumoamista koskeva vaatimus hyväksytään

tai

valitus on otettava tutkittavaksi, unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-391/17 antama tuomio on kumottava kokonaisuudessaan ja asia on palautettava Euroopan unionin yleiseen tuomioistuimeen ratkaistavaksi uudelleen, jotta tämä hyväksyy kumoamiskanteen ja kumoaa päätöksen (EU) 2017/652

komissio on velvoitettava vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

A.    Unionin toimivaltuuksia koskevien EU:n perussopimusten määräysten rikkominen

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen rinnastaessaan SEU 5 artiklan 2 kohdassa vahvistetun siirretyn toimivallan periaatteen vastaisesti SEU 2 artiklassa luetellut arvot EU:n toimivaltaan kuuluvan toiminnan/tavoitteen kanssa ja kehottaessaan komissiota esittämään erityisiä toimenpiteitä, joiden pääasiallinen tavoite on kansallisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien sekä kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden rikkauden suojeleminen.

B.    SEUT 296 artiklan toisen kohdan rikkominen

Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti SEUT 296 artiklan toista kohtaa komission perusteluvelvollisuuden osalta, kun se katsoi virheellisesti, että tätä velvollisuutta oli noudatettu asian olosuhteet huomioon ottaen, vaikka komissio ei esittänyt oikeudellisia perusteita, joilla on perustavanlaatuinen merkitys päätöksen (EU) 2017/652 rakenteen kannalta ja muutti lisäksi olennaisella tavalla aikaisempaa kantaansa täsmentämättä, millä myöhemmillä tapahtumilla tätä muutosta voitiin perustella.

C.    Menettelyvirheet, jotka voivat vahingoittaa valittajan intressejä

Menettelyn sääntöjenmukaisuuteen vaikutti se, että asian T-391/17 suullisessa käsittelyssä keskityttiin unionin yleisen tuomioistuimen pyynnöstä vain kumoamiskanteen tutkittavaksi ottamiseen liittyviin seikkoihin, vaikka antamassaan tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin käsitteli vain asiakysymystä koskevia seikkoja.

____________