Language of document :

Odvolanie podané 4. decembra 2019: Rumunsko proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-391/17, Rumunsko/Komisia

(vec C-899/19 P)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Rumunsko (v zastúpení: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Maďarsko

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhovel odvolaniu, v celom rozsahu zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-391/17 a rozhodol vo veci T-391/17 tak, že vyhovie žalobe o neplatnosť rozhodnutia (EÚ) 2017/652,

alebo

vyhovel odvolaniu, v celom rozsahu zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-391/17 a vrátil vec Všeobecnému súdu Európskej únie, aby o nej znovu rozhodol tak, že vyhovie žalobe o neplatnosť a zruší rozhodnutie (EÚ) 2017/652,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

A. Porušenie ustanovení Zmlúv EÚ o právomociach Únie

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď v rozpore so zásadou prenesenia právomoci zakotvenou v článku 5 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii považoval hodnoty uvedené v článku 2 ZEÚ za rovnocenné osobitnému/objektívnemu konaniu v rámci právomoci EÚ a vyzval Komisiu, aby predložila konkrétne akty, ktorých hlavným cieľom je dodržiavanie práv osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám a posilnenie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.

B. Porušenie článku 296 ods. 2 ZFEÚ

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho výkladu článku 296 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide o povinnosť odôvodnenia, ktorú má Komisia, nesprávne uviedol, že táto povinnosť bola vzhľadom na okolnosti veci dodržaná vo vzťahu k tomu, že Komisia neuviedla právne úvahy, ktoré zohrávali zásadnú úlohu pri prijímaní rozhodnutia (EÚ) 2017/652, a okrem toho podstatne zmenila svoje stanovisko vyjadrené predtým bez toho, aby spresnila, k akým zmenám, ktoré odôvodňujú zmenu jej stanoviska, došlo.

C. Procesné vady poškodzujúce záujmy odvolateľa

Vzhľadom na to, že v rámci ústnej časti konania vo veci T-391/17 sa diskusie v súlade s výzvou Všeobecného súdu zamerali výlučne na aspekty prípustnosti návrhu na zrušenie, zatiaľ čo v rámci vyhláseného rozsudku sa uvedený súd zameral výlučne na aspekty týkajúce sa veci samej, bola narušená zákonnosť konania.

____________