Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia (Румъния), постъпило на 5 ноември 2019 г. — Flavourstream SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Дело C-822/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Alba Iulia

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Ответник: Flavourstream SRL

Преюдициален въпрос

Трябва ли номенклатурата в приложение I към Регламент № 2658/87, изменен с Регламент за изпълнение 2016/18211 , да се тълкува в смисъл, че продуктът „AURIC GMO FREE“ — предмет на настоящия спор — следва да се класира в тарифна подпозиция 1702 90 95 или в подпозиция 2912 49 00 от тази номенклатура?

____________

1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ 2016, L 294, стр. 1)