Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. novembrī iesniedza Curtea de Apel Alba Iulia (Rumānija) – Flavourstream SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Lieta C-822/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Alba Iulia

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēji, atbildētāji pirmajā instancē: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

Atbildētāja apelācijas instancē, prasītāja pirmajā instancē: Flavourstream SRL

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas Nr. 2658/87, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Īstenošanas regulu 2016/1821 1 , I pielikumā esošā nomenklatūra ir jāinterpretē tādējādi, ka produkts “AURIC GMO FREE”, kas ir konkrētā strīda priekšmets, ir jāklasificē šīs nomenklatūras tarifu apakšpozīcijā 1702 90 95 vai apakšpozīcijā 2912 49 00?

____________

1 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1821 (2016. gada 6. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 2016, L 294, 1. lpp.).