Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 5. novembra 2019 – Flavourstream SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(vec C-822/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia, žalovaní v prvom stupni: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Odporkyňa, žalobkyňa v prvom stupni: Flavourstream SRL

Prejudiciálna otázka

Má sa nomenklatúra obsiahnutá v prílohe I nariadenia č. 2658/87, zmeneného vykonávacím nariadením 2016/18211 , vykladať v tom zmysle, že výrobok „AURIC GMO FREE“, ktorý je predmetom tohto sporu, sa má zaradiť pod podpoložky sadzobníka 1702 90 95 uvedenej nomenklatúry alebo v tom zmysle, že tento výrobok sa má zaradiť pod podpoložku 2912 49 00 uvedenej nomenklatúry?

____________

1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 294, 2016, s. 1).