Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Alba Iulia (Rumänien) den 5 november 2019 – Flavourstream SRL mot Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Mål C-822/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Alba Iulia

Parter i det nationella målet

Klagande: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Motpart: Flavourstream SRL

Tolkningsfråga

Ska den nomenklatur som återfinns i bilaga I till förordning nr 2658/87, i dess lydelse enligt genomförandeförordning 2016/1821,1 tolkas på så sätt att produkten ”AURIC GMO FREE”, som utgör föremålet för tvisten, ska klassificeras enligt undernummer 1702 90 95 eller undernummer 2912 49 00 i denna nomenklatur?

____________

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 av den 6 oktober 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 294, 2016, s. 1).