Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 4.11.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat FQ, GP, HO, IN ja JM

(asia C-811/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casație și Justiție

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

FQ, GP, HO, IN ja JM

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohtaa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 1 kohtaa, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/8491 58 artiklaa, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 5.7.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371,2 joka on laadittu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26.7.1995 tehdyn yleissopimuksen nojalla, 4 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että päätöksen tekee lainkäyttövallan ulkopuolinen elin Curtea Constituțională a României (Romanian perustuslakituomioistuin), joka antaa ratkaisun prosessiväitteestä, joka koskee asian ratkaisevan kollegion mahdollista lainvastaista kokoonpanoa, kun otetaan huomioon Înalta Curte de Casație și Justițien (Romanian ylin tuomioistuin) tuomareiden erikoistumisen periaate (josta ei säädetä Romanian perustuslaissa), joka velvoittaa tuomioistuimen palauttamaan asiat, joihin on haettu muutosta (devolutiivisin vaikutuksin), tutkittaviksi uudelleen ensimmäisessä oikeusasteessa samassa tuomioistuimessa?

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että lainkäyttövallan ulkopuolinen elin toteaa ylimmän tuomioistuimen jaoston ratkaisun antavan kollegion kokoonpanon lainvastaiseksi (kollegio, joka koostuu toimessa olevista tuomarista, jotka täyttivät ylennyshetkellä muun muassa erikoistumista koskevan edellytyksen, jonka on täytyttävä, jotta tuomari voidaan ylentää ylimmän tuomioistuimen rikosasioita käsittelevään jaostoon)?

Onko unionin oikeuden ensisijaisuutta tulkittava siten, että siinä sallitaan kansallisen tuomioistuimen jättävän soveltamatta perustuslakituomioistuimen päätöstä, jolla tulkitaan perustuslakia alemman tasoista oikeussääntöä, joka koskee Înalta Curte de Casație și Justițien (ylin tuomioistuin) organisaatiota ja joka sisältyy korruption estämisestä ja toteamisesta sekä siitä määrättävistä seuraamuksista annettuun kansalliseen lainsäädäntöön, jota tuomioistuin on vakiintuneesti tulkinnut samalla tavoin 16 vuoden ajan?

Sisältääkö Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan nojalla periaate, joka koskee oikeutta saada asia käsitellyksi tuomioistuimessa, myös tuomioistuinten erikoistumisen ja erikoistuneiden kollegioiden perustamisen ylimpään tuomioistuimeen?

____________

1 EUVL 2015, L 141, s. 73.

2 EUVL 2017, L 198, s. 29.