Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romunija) 4. novembra 2019 – kazenski postopek proti FQ, GP, HO, IN, JM

(Zadeva C-811/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke v postopku v glavni stvari

FQ, GP, HO, IN, JM

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 19(1) Pogodbe o Evropski uniji, člen 325(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, člen 58 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES1 , člen 4 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava2 , pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. junija 1995 razlagati tako, da nasprotujejo temu, da bi organ zunaj sodstva, in sicer Curtea Constituțională a României (ustavno sodišče Romunije), sprejel odločbo o procesnem ugovoru, ki obravnava morebitno nezakonito imenovanje sestave glede na načelo specializacije sodnikov Înalta Curte de Casație și Justiție (vrhovno kasacijsko sodišče, Romunija) (ni predvideno v romunski ustavi), in odredil sodišču, da vrne zadeve, ki so v fazi izpodbijanja v pritožbenem postopku (z devolutivnim učinkom) za ponovno preučitev z njihove strani v prvem postopkovnem ciklu pred istim sodiščem?

2.    Ali je treba člen 2 Pogodbe o Evropski uniji in člen 47(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo temu, da bi se organ zunaj sodstva izrekel o nezakonitem imenovanju sestave senata vrhovnega sodišča (v sestavo se imenujejo sodniki, ki so v trenutku napredovanja med drugim izpolnjevali pogoje za specializacijo, zahtevano za napredovanje v kazenski senat vrhovnega sodišča)?

3.    Ali se načelo primarnosti prava Unije razlaga tako, da nacionalnemu sodniku omogoča razveljavitev odločbe ustavnega sodišča, ki hierarhično gledano razlaga odločbe nižje ravni, kot so ustavne, vezane na organizacijo Înalta Curte de Casație și Justiție (vrhovno kasacijsko sodišče), prisotne v nacionalnem pravu v zvezi s preprečevanjem, ugotavljanjem in sankcioniranjem korupcije, odločbe, ki jo sodišče že 16 let vedno razlaga na enak način?

4.    Ali skladno s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah[,] [n]ačelo prostega dostopa do sodnega varstva zajema specializacijo sodnikov in imenovanje posebnih sestav na višjem sodišču?

____________

1 UL 2015, L 141, str. 73

2 UL 2017, L 198, str. 29.