Language of document :

Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Комисия

(Дело C-884/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: L. Flynn, A. Demeneix и T. Maxian Rusche)

Други страни в производството: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд (пети състав) oт 24 септември 2019 г. по дело T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Комисия,

да отхвърли първото основание на жалбата пред първата инстанция като правно неоснователно,

да върне делото за второ—четвърто основание на жалбата пред първата инстанция на Общия съд за ново разглеждане,

да не се произнася по разноските в настоящото и предходните производства, а именно тези, довели до първоначалното съдебно решение, решението по обжалването и решението в настоящото производство.

Основания и основни доводи

Комисията изтъква три основания за обжалване.

Първо, налице е грешка при прилагане на правото в точки 55—61 от съдебното решение. В тях Общият съд е тълкувал неправилно както член 2, параграф 7, буква б), така и член 2, параграф 7, буква в), трето тире от основния регламент1 . Общият съд е установил в тези разпоредби изискване, че третирането като ИФПУ2 може да бъде отказано само когато Комисията установи, че прилагането на член 2, параграфи 1—6 от основния регламент към дружество, искащо третиране като ИФПУ, би довело до изкуствени резултати. С други думи, преценката трябва да доказва точните последици от установеното нарушение в счетоводните документи на дружеството. Това задължение за доказване на въздействието на нарушението върху цените, разходите и счетоводното отразяване обаче съществуват само в член 2, параграф 7, буква в), първата част от първото тире от основния регламент, където това изискване е конкретно посочено. В решение Съвет/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Съдът основава това изискване на този изричен текст. Липсва възможност за разширяване на обхвата на тези мотиви по аналогия за всичките пет критерия за ИФПУ, уредени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

Второ, налице са множество грешки при прилагане на правото в точки 62—73 от съдебното решение. Първо, стойността на капитала представлява производствен фактор, също както и цената на труда. Следователно двата режима на субсидии са пряко свързани с производствените разходи. Второ, Общият съд не се е занимал с преценката на Комисията относно въздействието на тези два режима на субсидии върху жалбоподателя в първоинстанционното производство, що се отнася както до установяването на релевантния период, така и до получения общ размер. Вместо това той замества икономическата преценка на Комисията със своята собствена.

Трето, съдебното решение е опорочено от процесуални нередовности. Жалбоподателят пред първата инстанция не е обжалвал тълкуването на Комисията на член 2, параграф 7, буква в), трето тире от основния регламент, а само как той е приложил тази разпоредба към фактите. Следователно Общият съд се е произнесъл ultra vires. В допълнение Общият съд не е предоставил на Комисията никаква възможност да изложи виждането си по новото тълкуване на член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, развито в съдебното решение, като по този начин е нарушил правото на Комисията на справедлив процес.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 2009 г., стр. 51 и поправка в ОВ L 44, 2016 г., стр. 20).

2 Икономика, функционираща при пазарни условия.