Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) v. Komise

(Věc C-884/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (pátého senátu) ze dne 24. září 2019 ve věci T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd v. Komise;

zamítl první žalobní důvod vznesený v prvním stupni řízení jako právně neopodstatněný;

vrátil věc Tribunálu k projednání druhého až čtvrtého žalobního důvodu vznesených v prvním stupni;

rozhodl, že o nákladech tohoto řízení, jakož předchozího souvisejícího řízení, a to především řízení, v němž byl vydán původní rozsudek, rozsudek o opravném prostředku a rozsudek, bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Komise předkládá tři důvody kasačního opravného prostředku.

Zaprvé obsahuje rozsudek v bodech 55 až 61 rozsudku nesprávné právní posouzení. V těchto bodech Tribunál chybně vyložil jak čl. 2 odst. 7 písm. b), tak i třetí odrážku čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení1 . Tribunál z těchto ustanovení vyvodil požadavek, že ZTH2 lze odmítnout pouze tehdy, pokud Komise konstatuje, že by použití čl. 2 odst. 1 až 6 základního nařízení na společnost požadující ZTH vedlo k umělým výsledkům. Jinými slovy posouzení musí doložit přesné účinky zjištěného narušení na účetní výsledky podniku. Uvedená povinnost prokázání dopadu narušení na ceny, náklady a vstupy, však existuje pouze u první části první odrážky čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, kde je uvedený požadavek konkrétně stanoven. Ve věci Rada v. Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Soudní dvůr opřel tento požadavek o uvedené konkrétní znění. Podle navrhovatelky není možné rozšířit toto odůvodnění na všech pět kritérií pro ZTH podle čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení.

Zadruhé obsahují body 62 až 73 rozsudku několik nesprávných právních posouzení. V první řadě představují kapitálové náklady stejně jako náklady na pracovní sílu výrobní faktor. Oba režimy podpor proto mají přímou souvislost s výrobními náklady. Ve druhé řadě se Tribunál nezabývá tím, jak Komise posoudila dopady obou režimů podpor na žalobkyni v prvním stupni, jak z hlediska určení relevantního období, tak z hlediska obdržené celkové částky. Namísto toho nahrazuje hospodářské posouzení provedené Komisí vlastním posouzením.

Zatřetí vykazuje rozsudek procesní nesprávnosti. Žalobkyně v prvním stupni nezpochybnila to, jak Komise vyložila třetí odrážku čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, ale pouze to, jak použila uvedené ustanovení na skutkové okolnosti. Tribunál tedy rozhodl ultra vires. Kromě toho neposkytl Tribunál Komisi příležitost vyjádřit své stanovisko k novému výkladu čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení podaného v rozsudku, čímž bylo porušeno právo Komise být vyslechnuta.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. 2009, L 343, s. 51, oprava Úř. věst. 2016, L 44, s. 20).

2 Zacházení jako v tržním hospodářství.