Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 3.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-884/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche)

Muut osapuolet: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd ja GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa 24.9.2019 annetun tuomion Xinyi PV Products (Anhui) Holdings v. komissio (T-586/14 RENV, EU:T:2019:668)

kumoaa kantajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämän kannekirjelmän ensimmäisen kanneperusteen perusteettomana

palauttaa asian unionin yleiselle tuomioistuimelle, jotta tämä tutkii uudelleen ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn kannekirjelmän toisen, kolmannen ja neljännen kanneperusteen

päättää nyt käsiteltävää asiaa ja samaan asiaan liittyviä aikaisempia oikeudenkäyntejä eli alkuperäiseen tuomioon, valituksesta annettuun tuomioon ja valituksenalaiseen tuomioon johtaneita oikeudenkäyntejä. koskevista oikeudenkäyntikuluista myöhemmin

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen.

Ensinnäkin se väittää, että valituksenalaisen tuomion 55–61 kohta sisältää oikeudellisen virheen. Näissä kohdissa unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut perusasetuksen1 2 artiklan 7 kohdan b alakohtaa ja 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan kolmatta luetelmakohtaa virheellisesti. Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut näitä säännöksiä niin, että markkinatalouskohtelu voidaan evätä vain, kun komissio katsoo, että perusasetuksen 2 artiklan 1–6 kohdan soveltaminen markkinatalouskohtelua pyytävään yhtiöön johtaisi keinotekoisiin tuloksiin. Toisin sanoen arvioinnista täytyy ilmetä yhtiön kirjanpitoaineistosta esiin tulevan vääristymän täsmällinen vaikutus. Velvollisuus osoittaa vääristymän vaikutus hintoihin, kustannuksiin ja tuotantopanoksiin sisältyy kuitenkin vain perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan, jossa tämä vaatimus mainitaan nimenomaisesti. Unionin tuomioistuin perusteli tätä vaatimusta 19.7.2012 antamassaan tuomiossa neuvosto v. Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471) kyseisen säännöksen sanamuodolla. Tämän päättelyn ulottuvuutta ei ole mahdollista laajentaa analogisesti perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa markkinatalouskohtelulle asetettuihin kaikkiin viiteen kriteeriin.

Toiseksi valituksenalaisen tuomion 62–73 kohta sisältää useita oikeudellisia virheitä. Ensinnäkin pääomakustannukset ovat työvoimakustannusten tavoin tuotantotekijä. Näin ollen kummallakin tukijärjestelmällä on välitön yhteys tuotantokustannuksiin. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut ensimmäisessä oikeusasteessa huomioon komission arviointia kummankin tukijärjestelmän vaikutuksesta kantajaan merkityksellisen ajanjakson yksilöinnissä sekä saadun kokonaismäärän osalta. Sen sijaan se korvaa komission taloudellisen arvioinnin omalla arvioinnillaan.

Kolmanneksi valituksenalaiseen tuomioon sisältyy prosessuaalisia sääntöjenvastaisuuksia. Kantaja ei ole ensimmäisessä oikeusasteessa riitauttanut tapaa, jolla komissio tulkitsi perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohtaa vaan ainoastaan sen, miten se sovelsi tätä säännöstä tosiseikkoihin. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on lausunut ylittäen toimivaltansa rajat. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin ei antanut komissiolle mahdollisuutta esittää näkemystään valituksenalaisessa tuomiossa kehitellystä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan uudesta tulkinnasta, ja se loukkasi siten komission oikeutta oikeudenmukaiseen kuulluksi tulemiseen.

____________

1 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009 (EUVL 2009, L 343, s. 51).