Language of document :

Žalba koju je 3. prosinca 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings protiv Komisije

(predmet C- 884/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, agenti)

Druge stranke u postupku: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (peto vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd protiv Komisije;

odbije prvi tužbeni razlog prvostupanjske tužbe kao pravno neosnovan;

u pogledu drugog do četvrtog tužbenog razloga prvostupanjske tužbe, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naknadno odluči o troškovima ovog i prethodnih povezanih postupaka, odnosno onih koji su doveli do prvotne presude, presude u žalbenom postupku i osporavane presude.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija navodi tri žalbena razloga.

Kao prvo, u točkama 55. do 61. presude počinjena je pogreška koja se tiče prava. U tim je točkama Opći sud pogrešno protumačio članak 2. stavak 7. točku (b) i članak 2. stavak 7. točku (c) treću alineju osnovne uredbe1 . Opći je sud te odredbe protumačio na način da se zahtjev za MET-om2 može odbiti samo ako Komisija utvrdi da bi primjena članka 2. stavaka 1. do 6. osnovne uredbe dovela do umjetnih rezultata za trgovačko društvo koje je zatražilo MET. Dugim riječima, procjenom se mora dokazati točan učinak poremećaja pronađenog u računovodstvenim podacima trgovačkog društva. Međutim, obveza da se pokaže utjecaj poremećaja na cijene, troškove i faktore proizvodnje postoji samo za prvi dio prve alineje članka 2. stavka 7. točke (c) osnovne uredbe, gdje je taj zahtjev izričito naveden. U predmetu Vijeće/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Sud je taj zahtjev temeljio na tim konkretnim navodima. Nije moguće analogijom proširiti to obrazloženje na svih pet kriterija za dodjeljivanje MET-a utvrđenih člankom 2. stavkom 7. točkom (c) osnovne uredbe.

Kao drugo, u točkama 62. do 73. presude počinjeno je više pogrešaka koje se tiču prava. Prvo, trošak kapitala faktor je proizvodnje jednako kao i trošak rada. Stoga su dva programa subvencija izravno povezana s troškovima proizvodnje. Drugo, Opći sud nije uzeo u obzir Komisijinu procjenu utjecaja dvaju programa subvencija na tužitelja u prvostupanjskom postupku, kako u pogledu utvrđenog relevantnog razdoblja tako i u pogledu ukupnog primljenog iznosa. Umjesto toga je Komisijinu gospodarsku procjenu zamijenio vlastitom.

Kao treće, presuda sadržava postupovne nepravilnosti. Tužitelj u prvostupanjskom postupku nije osporavao Komisijino tumačenje članka 2. stavka 7. točke (c) treće alineje osnovne uredbe već samo njezinu primjenu s obzirom na činjenično stanje. Stoga je Opći sud odlučivao ultra vires. Osim toga, Opći sud nije Komisiji dao mogućnost da iznese svoje mišljenje o novom tumačenju članka 2. stavka 7. točke (c) osnovne uredbe utvrđenom u presudi, čime je povrijedio Komisijino pravo na pošteno saslušanje.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL 2009., L 343, str. 51., (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 30., str. 202. i ispravak SL 2016., L 44, str. 20.)

2 Tretman tržišnog gospodarstva (Market economy treatment).