Language of document :

Recurs introdus la 3 Decembrie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Comisia

(Cauza C-884/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, agenți)

Celelalte părți din procedură: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd Holdings/Comisia;

respingerea primului motiv al acțiunii în primă instanță ca nefondat;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru a se pronunța cu privire la al doilea-al patrulea motiv al cererii introductive în primă instanță;

soluționarea odată cu fondul a cererilor privind cheltuielile de judecată aferente prezentei proceduri și procedurilor anterioare referitoare la aceeași cauză, și anume procedurile care conduc la hotărârea inițială, la hotărârea pronunțată în recurs și la hotărârea atacată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, Comisia invocă trei motive.

În primul rând, aceasta arată că punctele 55-61 din hotărârea atacată sunt afectate de o eroare de drept. La aceste puncte, Tribunalul a efectuat o interpretare eronată a articolului 2 alineatul (7) litera (b) și a articolului 2 alineatul (7) litera (c) a treia liniuță din regulamentul de bază 1 . Tribunalul a interpretat aceste dispoziții în sensul că ele implică faptul că SEP 2 poate fi refuzat numai în cazul în care Comisia consideră că aplicarea articolului 2 alineatele (1)-(6) din regulamentul de bază în cazul societății care solicită acordarea SEP ar conduce la rezultate artificiale. În alte cuvinte, aprecierea trebuie să demonstreze efectul precis al denaturării evidențiate în registrele contabile ale societății. Cu toate acestea, potrivit Comisiei, respectiva obligație de a demonstra impactul denaturării asupra prețurilor, costurilor și intrărilor există numai în privința articolului 2 alineatul (7) litera (c) prima liniuță prima teză din regulamentul de bază, care prevede în mod expres cerința menționată. În Hotărârea din 19 iulie 2012, Consiliul/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471), Curtea a întemeiat această cerință pe modul de redactare a dispoziției respective. Raționamentul menționat nu poate fi extins prin analogie pentru a include toate cele cinci criterii de acordare a SEP prevăzute la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază.

În al doilea rând, Comisia arată că punctele 62-73 din hotărârea atacată sunt afectate de mai multe erori de drept. Primo, precum costul forței de muncă, costul capitalului constituie un factor de producție. Prin urmare, cele două regimuri de subvenții prezintă o legătură directă cu costul de producție. Secundo, Comisia consideră că Tribunalul omite să ia în considerare analizarea de către Comisie a impactului celor două regimuri de subvenții asupra reclamantei în primă instanță, atât în ceea ce privește identificarea perioadei relevante, cât și privitor la suma totală percepută. În schimb, Tribunalul înlocuiește analiza economică a Comisiei cu propria sa analiză.

În al treilea rând, Comisia susține că hotărârea atacată este afectată de neregularități procedurale. Reclamanta în primă instanță nu a contestat modul în care Comisia a interpretat articolul 2 alineatul (7) litera (c) a treia liniuță din regulamentul de bază, ci numai modul în care Comisia a aplicat dispoziția menționată cu privire la fapte. Prin urmare, Tribunalul a statuat ultra vires. În plus, Tribunalul nu a acordat nicio posibilitate Comisiei să își prezinte punctul de vedere în ceea ce privește interpretarea inedită a articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază reținută în hotărârea atacată, încălcând astfel dreptul de a fi ascultat în mod echitabil de care beneficiază Comisia.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO 2009, L 343, p. 51, rectificare în JO 2016, L. 44, p. 20).

2 Statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață.