Language of document :

Odvolanie podané 3. decembra 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisia

(vec C-884/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Komisia,

zamietol prvý žalobný dôvod uvedený v žalobe na prvom stupni ako právne nedôvodný,

vrátil vec, pokiaľ ide o druhý až štvrtý žalobný dôvod uvedený v žalobe na prvom stupni, Všeobecnému súdu na opätovné preskúmanie,

rozhodol, že o trovách tohto konania a skorších súvisiacich konaní, najmä konaní, v ktorých bol vydaný pôvodný rozsudok, rozsudok v odvolacom konaní a rozsudok, sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia uvádza tri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že v bodoch 55 až 61 rozsudku ide o nesprávne právne posúdenie. Všeobecný súd sa v nich dopustil nesprávneho výkladu článku 2 ods. 7 písm. b) a tretej zarážky článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.1 Všeobecný súd tieto ustanovenia vyložil tak, že do nich pridal podmienku, že priznanie THZ2 možno zamietnuť len vtedy, keď Komisia zistí, že uplatnenie článku 2 ods. 1 až 6 základného nariadenia na spoločnosť, ktorá žiada o THZ, by viedlo k umelým výsledkom. Inými slovami posúdenie musí preukazovať konkrétny účinok deformácie zistenej na účtovných záznamoch spoločnosti. Táto povinnosť preukázať vplyv deformácie na ceny, náklady a vstupy však existuje len v prípade prvej časti prvej zarážky článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, kde sa táto podmienka osobitne uvádza. Vo veci Rada/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Súdny dvor založil uvedenú podmienku na tomto konkrétnom znení. Nie je dôvod na to, aby sa toto odôvodnenie analogicky vzťahovalo aj na všetkých päť kritérií THZ uvedených v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

Druhý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že body 62 až 73 rozsudku obsahujú niekoľko prípadov nesprávneho právneho posúdenia. Po prvé náklady na kapitál predstavujú výrobný faktor rovnako ako cena práce. Obe subvenčné schémy majú teda priamu spojitosť s výrobnými nákladmi. Po druhé Všeobecný súd neprihliada na posúdenie Komisie týkajúce sa vplyvu oboch subvenčných schém na žalobkyňu v prvostupňovom konaní, a to tak z hľadiska identifikácie relevantného obdobia, ako aj celkovej prijatej sumy. Naopak, hospodárske posúdenie Komisie nahrádza svojím vlastným posúdením.

Tretí odvolací dôvod je založený na tvrdení, že rozsudok je poznačený procesnými nezrovnalosťami. Žalobkyňa v prvostupňovom konaní nenapadla spôsob, akým Komisia vyložila tretiu zarážku článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, ale len to, ako toto ustanovenie aplikovala na skutkové okolnosti. Všeobecný súd preto rozhodol ultra vires. Navyše Všeobecný súd nedal Komisii možnosť vyjadriť sa k novému výkladu článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, ktorý bol vytvorený rozsudkom, čím porušil právo Komisie byť vypočutý v rámci spravodlivého procesu.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).

2 Trhovohospodárske zaobchádzanie.