Language of document :

Överklagande ingett den 3 december 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mot kommissionen

(Mål C-884/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche)

Övriga parter i målet: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens (femte avdelningen) dom av den 24 september 2019 i mål T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd mot kommissionen,

tillbakavisa den första grunden för talan,

återförvisa målet avseende den andra till fjärde grunderna i ansökan till första instans till tribunalen för omprövning,

låta frågan om rättegångskostnader för förevarande förfarande och det tidigare förfarande som har samband med detta, nämligen kostnader som lett till den ursprungliga domen, den överklagade domen och domen, anstå.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har lagt fram tre grunder för överklagande.

För det första föreligger ett rättsligt fel i punkterna 55–61 i domen. Tribunalen feltolkade där både artikel 2.7 b och den tredje strecksatsen i artikel 2.7 c i grundförordningen.1 Tribunalen läste i de bestämmelserna in ett krav på att marknadsekonomisk behandling kan vägras endast när kommissionen finner att tillämpningen av artikel 2.1–2.6 i grundförordningen på det bolag som begär Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group skulle ge upphov till artificiella resultat med andra ord måste bedömningen utvisa den exakta inverkan av den förvrängning som påträffats i bolagets bokföring. Den skyldigheten att visa förvrängningens verkningar på priser, kostnader och vad som tillförs föreligger emellertid bara beträffande den första delen av den första strecksatsen i artikel 2.7 c i grundförordningen, där det kravet nämns särskilt. I målet rådet mot Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group baserade domstolen kravet på den särskilda lydelsen. Det finns inte utrymme för att utvidga det resonemanget analogt till samtliga fem kriterier för marknadsekonomisk behandling i artikel 2.7 i grundförordningen.

För det andra finns flera rättsliga fel i punkterna 62–73 i domen. För det första utgör kapitalkostnaden en produktionsfaktor på samma sätt som arbetskostnaden. De två subventionssystemen har därför ett direkt samband med produktionskostnaden. För det andra tog tribunalen inte upp kommissionens påstående om de båda subventionssystemens inverkan på sökanden i första instans, såväl beträffande identifieringen av den relevanta tidsperioden som beträffande det totala mottagna beloppet. Tribunalen ersatte i stället kommissionens ekonomiska bedömning med sin egen.

För det tredje påverkas domen av förfarandefel. Sökanden i första instans bestred inte hur kommissionen hade tolkat den tredje strecksatsen i artikel 2.7 i grundförordningen, utan endast hur den tillämpade den bestämmelsen på omständigheterna. Därför avgjorde tribunalen målet utan befogenhet. Tribunalen gav dessutom inte kommissionen möjlighet att ange sin syn på den nya tolkning av artikel 2.7 c i grundförordningen som utvecklades i domen. Den åsidosatte därmed kommissionens rätt till en rättvis rättegång.

____________

1 Förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, s. 51 2009, rättelse EUT L 44, 2016, s. 20).