Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 6. prosince 2019 – One Voice a Ligue pour la protection des oiseaux v. Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Věc C-900/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d’État

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: One Voice a Ligue pour la protection des oiseaux

Odpůrce: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Vedlejší účastník: Fédération nationale des Chasseurs

Předběžné otázky

Musí být ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 20091 vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby členské státy povolily používání prostředků, zařízení a metod odchytu nebo usmrcení, které mohou vést, byť v minimálním rozsahu a zcela dočasně, k vedlejším úlovkům? Případně jaká kritéria, která se týkají zejména omezeného podílu nebo rozsahu těchto vedlejších úlovků v zásadě neusmrcujícího charakteru povoleného způsobu lovu a povinnosti vypustit náhodně odchycené druhy na svobodu, aniž dojde k jejich vážnému poškození, lze použít, aby bylo možné považovat kritérium výběru stanovené v těchto ustanoveních za splněné?

Musí být směrnice ze dne 30. listopadu 2009 vykládána v tom smyslu, že cíl zachovávat používání způsobů a prostředků lovu ptáků odpovídajících tradičním zvyklostem pro rekreační účely a v rozsahu, v němž jsou splněny všechny ostatní podmínky stanovené pro takovou odchylku podle písm. c) téhož odstavce, může odůvodnit neexistenci jiného uspokojivého řešení ve smyslu čl. 9 odst. 1 této směrnice, a tak umožnit odchylku od zásady zákazu těchto způsobů a prostředků lovu stanoveného v článku 8?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. 2010, L 20, s. 7).