Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 6.12.2019 – Association One Voice ja Ligue pour la protection des oiseaux v. Ministre de la Transition écologique et solidaire

(asia C-900/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Association One Voice ja Ligue pour la protection des oiseaux

Vastaaja: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Muu osapuoli: Fédération nationale des Chasseurs

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY1 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että jäsenvaltiot sallivat sellaisten välineiden, laitteiden ja menetelmien käytön, joilla pyydystetään tai tapetaan lintuja ja jotka voivat johtaa sivusaaliisiin, vaikka vähäisiinkin ja ainoastaan tilapäisesti? Mitä arviointiperusteita, jotka koskevat muun muassa kyseisten sivusaaliiden rajallista osuutta tai määrää ja sallittua metsästysmenetelmää, joka ei lähtökohtaisesti tapa, sekä velvollisuutta vapauttaa tahattomasti pyydystetyt lajit aiheuttamatta vakavaa vahinkoa, voidaan tarvittaessa soveltaa, jotta kyseisissä säännöksissä asetettu valikoivuutta koskeva edellytys täyttyy?

Onko 30.11.2009 annettua direktiiviä tulkittava siten, että tavoitteella, jonka mukaan perinteiset lintujen metsästystavat ja -välineet on säilytettävä virkistystarkoituksia varten, voidaan perustella – sikäli kuin kaikki muut 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tällaiselle poikkeukselle asetetut edellytykset täyttyvät – se, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, minkä perusteella voidaan siten poiketa direktiivin 8 artiklassa asetetusta metsästystapoja ja -välineitä koskevasta yleisestä kiellosta?

____________

1 Luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY (EUVL 2010, L 20, s. 7).