Language of document :

2019 m. gruodžio 6 d. Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Byla C-900/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d’État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Atsakovas: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Į bylą įstojusi šalis: Fédération nationale des Chasseurs

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB1 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas valstybės narės negali leisti net mažiausiu mastu ir ribotą laiką taikyti tam tikrų gaudymo ar žudymo būdų, įrenginių ir metodų papildomai sugaunamiems paukščiams? Kokie kriterijai, visų pirma susiję su tokio papildomo gaudymo proporcine dalimi arba ribotu mastu, nemirtinu leidžiamo naudoti medžioklės metodo pobūdžiu ir prievole paleisti atsitiktinai sugautus egzempliorius nepadarius jiems žalos, prireikus gali būti naudojami, kad šiose nuostatose įtvirtintas atrankinio gaudymo kriterijus būtų laikomas įvykdytu?

2.    Ar 2009 m. lapkričio 30 d. direktyva turi būti aiškinama taip, kad turint tikslą apsaugoti tradicinius paukščių medžioklės rekreaciniais tikslais būdus ir priemones, jeigu įvykdomos visos kitos tos pačios dalies c punkte nustatytos tokios nukrypti leidžiančios nuostatos sąlygos, galima pateisinti kito priimtino sprendimo nebuvimą, kaip tai suprantama pagal jos 9 straipsnio 1 dalį, ir taip leisti nukrypti nuo jos 8 straipsnyje nustatyto principo, pagal kurį šie medžioklės būdai ir priemonės yra draudžiami?

____________

1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010, p. 7).