Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 6. decembra 2019 – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

(vec C-900/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Žalovaný: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Vedľajší účastník konania: Fédération nationale des Chasseurs

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa ustanovenia článku 9 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 20091 vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členské štáty povolili používanie takých prostriedkov, zariadení alebo metód používaných na odchyt alebo usmrcovanie, ktoré by mohli viesť k vedľajším úlovkom, hoci len minimálne a na prísne dočasnom základe? Prípadne, aké kritériá týkajúce sa najmä obmedzeného podielu alebo rozsahu týchto vedľajších úlovkov, v zásade neusmrcujúceho charakteru povoleného spôsobu lovu a povinnosti vypustiť náhodne ulovené jedince na slobodu bez toho, aby došlo k ich vážnemu poškodeniu, možno použiť, aby sa kritérium selektívnosti stanovené v týchto ustanoveniach mohlo považovať za splnené?

2.    Má sa smernica z 30. novembra 2009 vykladať v tom zmysle, že cieľ zachovať používanie spôsobov a prostriedkov lovu vtákov zodpovedajúcich tradičným zvyklostiam na rekreačné účely a za predpokladu splnenia všetkých ostatných podmienok na udelenie takejto výnimky stanovených v písmene c) toho istého odseku, môže odôvodniť neexistenciu iného uspokojivého riešenia v zmysle odseku 1 článku 9 tejto smernice, v dôsledku čoho je možné udeliť výnimku zo zásady zákazu týchto spôsobov a prostriedkov lovu stanovenej v jej článku 8?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7).