Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 6 december 2019 – One Voice och Ligue pour la protection des oiseaux mot Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Mål C-900/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Sökande: One Voice och Ligue pour la protection des oiseaux

Svarande: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Intervenient: Fédération nationale des Chasseurs

Tolkningsfrågor

1) Ska artikel 9.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 20091 tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat tillåter medel, arrangemang eller metoder för fångst eller dödande av fåglar, vilka, även i minimal och temporär utsträckning, kan medföra bifångster? Vilka kriterier, avseende bland annat den begränsade andelen eller omfattningen av dessa bifångster, den i princip icke-dödliga utkomsten av denna tillåtna jaktmetod och skyldigheten att befria utan att allvarligt skada oavsiktligt infångade fåglar, ska tillämpas för att bedöma huruvida villkoret gällande selektivitet som uppställs i denna artikel är uppfyllt?

2) Ska direktiv 2009/147/EG tolkas så, att syftet att bevara bruket av traditionella metoder och anordningar för jakt och fångst av fåglar i underhållningssyfte, i den mån alla andra villkor som uppställs för ett sådant undantag i artikel 9.1 c i direktivet är uppfyllda, kan motivera att det inte finns någon annan lämplig lösning i den mening som avses i artikel 9.1 i direktivet, vilket gör det möjligt att medge undantag från förbudet mot sådana metoder och anordningar enligt artikel 8 i detta direktiv?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT 2009, L 20, s. 7).

Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar