Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Braşov (Румъния), постъпило на 24 октомври 2019 г. — Наказателно производство срещу LG, MH

(Дело C-790/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Braşov

Страни в главното производство

LG, MH

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 1, параграф 3, буква а) от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията1 да се тълкува в смисъл, че лицето, което осъществява изпълнителното деяние на състава на престъплението изпиране на пари, винаги е различно от лицето, което извършва предикатното престъпление (предходното престъпление, от което са получени парите — предмет на изпирането на пари)?

____________

1 ОВ L 141, 2015 г., стр. 73.