Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2019. uputio Curtea de Apel Braşov (Rumunjska) – kazneni postupak protiv LG i MH

(predmet C-790/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Braşov

Stranke glavnog postupka

LG, MH

Prethodno pitanje

Treba li članak 1. stavak 3. točku (a) Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ1 tumačiti na način da je osoba koja počini materijalnu radnju koja predstavlja kazneno djelo pranja novca uvijek različita od osobe koja je počinila predikatno kazneno djelo (predmnijevano kazneno djelo kojim je stečen novac koji je predmet pranja novca)?

____________

1 SL 2015., L 141, str. 73.