Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 2 декември 2019 г. — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Дело C-879/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy (Върховен съд)

Страни в главното производство

Жалбоподател: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Ответник: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Преюдициален въпрос

Трябва ли понятието „лице, което е обичайно заето на работа на територията на две или повече държави членки“, използвано в член 14, параграф 2, първо изречение от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, в редакцията съгласно Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г.1 и изменението с Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.2 , да се тълкува в смисъл, че обхваща лице, което в рамките на един и същ трудов договор, сключен с един и същ работодател, през обхванатия от този договор период полага труд на територията на всяка от поне две държави членки не едновременно или успоредно, а в последователни, непосредствено следващи се периоди от по няколко месеца?

____________

1 ОВ L 28, 1997 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 35 и поправка в ОВ L 32, 2008 г., стр. 31.

2 ОВ L 392, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 288.