Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 2. decembra 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

(vec C-879/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Odporca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Prejudiciálna otázka

Má sa pojem osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov, použitý v článku 14 ods. 2 prvej vete nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, v znení zmenenom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 19961 , zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 20062 vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na osobu, ktorá v rámci jednej a tej istej pracovnej zmluvy uzavretej s jedným a tým istým zamestnávateľom, počas trvania tejto zmluvy vykonáva prácu na území každého z prinajmenšom dvoch členských štátov nie súčasne alebo súbežne, ale počas bezprostredne po sebe nasledujúcich niekoľkomesačných období?

____________

1 Ú. v. ES L 28, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/003, s. 3

2 Ú. v. EÚ L 392, 2006, s. 1