Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 2 december 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe mot Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

(Mål C-879/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i det nationella målet

Klagande: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Motpart: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Tolkningsfrågor

Ska begreppet person som normalt utför sitt arbete i två eller flera medlemsstater i artikel 14.2 första meningen i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 19961 , ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1992/2006 av den 18 december 20062 , tolkas så, att det omfattar en person som, inom ramen för ett och samma anställningsavtal med en och samma arbetsgivare och under den period som avtalet gäller, utför arbete i minst två medlemsstater, men inte samtidigt eller parallellt, utan under flera på varandra direkt följande perioder på några månader?

____________

1 EGT L 28, 1997, s. 1

2 EGT L 392, 2006, s. 1