Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Apelacyjnym w Krakowie (Polsko) dne 18. října 2019 – M. Ś., I. Ś. v. R.B.P. Spółka Akcyjna

(Věc C-765/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: M. Ś., I. Ś.

Žalovaná: R.B.P. Spółka Akcyjna

Předběžné otázky

Musí být čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec, článek 2, čl. 4 odst. 3 a čl. 6 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie a s článkem 267 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládány v tom smyslu, že osoba jmenovaná do výkonu funkce soudce ve zjevném rozporu s právními předpisy členského státu týkajícími se jmenování soudců, spočívajícím konkrétně ve jmenování dané osoby do funkce soudce na návrh orgánu, který nepředstavuje záruku nezávislosti na zákonodárné a výkonné moci a nestrannosti, a za situace, kdy je systémově vyloučen soudní přezkum legality jmenovacího řízení, a také ve jmenování této osoby do funkce soudce přesto, že proti usnesení vnitrostátního orgánu [Krajowej Rady Sądownictwa (Národní rada soudnictví, Polsko)], které obsahovalo návrh na její jmenování do funkce soudce, byla předtím podána stížnost k příslušnému vnitrostátnímu soudu [Naczelnemu Sądu Administracyjnemu (Nejvyšší správní soud, Polsko)], že byla odložena vykonatelnost tohoto usnesení v souladu s vnitrostátním právem a že řízení před příslušným vnitrostátním soudem – Naczelnym Sądem Administracyjnym (Nejvyšší správní soud) nebylo před předáním jmenovací listiny skončeno, není nezávislým soudcem ve smyslu unijního práva?

– a v návaznosti na to že soud, který spolutvoří osoby jmenované za výše popsaných podmínek, není nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem, ve smyslu práva Evropské unie?

V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec, článek 2, čl. 4 odst. 3 a čl. 6 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie a s článkem 267 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládány v tom smyslu, že rozhodnutí vydané soudcem a soudem posledního stupně, který byl ustanoven způsobem popsaným v [otázce č.] 1, není rozhodnutím v právním smyslu (je nicotným rozhodnutím) ve smyslu předpisů práva Evropské unie, přičemž posoudit tuto otázku může obecný soud, jenž splňuje požadavky na soud stanovené unijními právními předpisy?

____________