Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Poľsko) 18. októbra 2019 – M.Ś., I.Ś./R.B.P. Spółka Akcyjna

(vec C-765/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: M.Ś., I.Ś.

Odporca: R.B.P. Spółka Akcyjna

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 19 ods. 1 druhý pododsek, článok 2, článok 4 ods. 3 a článok 6 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie a článkom 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že osoba vymenovaná do funkcie sudcu za zjavného porušenia právnych prepisov členského štátu upravujúcich vymenovanie sudcov, ktoré konkrétne spočíva vo vymenovaní danej osoby do funkcie sudcu na návrh orgánu, ktorý nepredstavuje záruku nezávislosti od zákonodarnej a výkonnej moci a nestrannosti, a v situácii, keď je systémovo vylúčené súdne preskúmanie zákonnosti konania o vymenovaní, a tiež vo vymenovaní tejto osoby do funkcie sudcu napriek tomu, že predtým bola podaná sťažnosť na príslušný vnútroštátny súd [Naczelny Sąd Administracyjny (Najvyšší správny súd, Poľsko)] proti uzneseniu vnútroštátneho orgánu [Krajowa Rada Sądownictwa (Národná rada súdnictva, Poľsko)] obsahujúcemu návrh na vymenovanie tejto osoby do funkcie sudcu, napriek tomu, že bola odložená vykonateľnosť tohto uznesenia podľa vnútroštátneho práva a že konanie na príslušnom vnútroštátnom súde [Naczelny Sąd Administracyjny (Najvyšší správny súd)] nebolo ukončené pred doručením vymenúvacieho dekrétu, nie je nezávislým sudcom v zmysle práva Únie?

–    a v súvislosti s tým má sa súd, ktorý je zložený z osôb vymenovaných za podmienok uvedených vyššie, považovať za súd, ktorý nie je nezávislý, nestranný a vopred stanovený zákonom v zmysle práva Európskej únie?

2    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa článok 19 ods. 1 druhý pododsek, článok 2, článok 4 ods. 3 a článok 6 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie a s článkom 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie vydané sudcom a súdom poslednej inštancie, ktorý bol vytvorený spôsobom opísaným v [otázke] 1, nie je rozhodnutím v právnom zmysle (teda je ničotným rozhodnutím) v zmysle ustanovení práva Európskej únie, a posúdenie v tomto smere môže vykonať všeobecný súd, ktorý spĺňa požiadavky na súd stanovené v právnej úpravy Európskej únie?

____________