Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 26 ноември 2019 г. — Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

(Дело C-870/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Касатор: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Ответник: MI

Преюдициални въпроси

Може ли в конкретната хипотеза на водач на моторно превозно средство член 15, [параграф 7 от Регламент № 3821/851 ] да се тълкува в смисъл, че тази норма предвижда едно единно съставно поведение, с което се извършва едно единство нарушение и за което се налага едно-единствено наказание, или в смисъл, че посредством кумулиране тя може да доведе до установяване на толкова нарушения и налагане на толкова наказания колкото са дните, за които не са представени регистрационните листове на тахографа в рамките на предвидения период от време („текущия ден и предходните 28 дни“)?

____________

1     Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370, 1985 г., стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 1, стр. 234).