Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 26 november 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze mot MI

(Mål C-870/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Motpart: MI

Tolkningsfråga

Kan artikel 15[.7 i förordning nr 3821/851 ] tolkas på så sätt att den innebär att fordonets förare ska uppvisa ett enda, samlat agerande, med den följden att föraren, om denne underlåter att uppvisa ett sådant agerande, ska anses begå en enda överträdelse och ska åläggas en enda påföljd, eller kan nämnda artikel – genom tillämpning av straffkumulation – medföra lika många överträdelser och påföljder som antalet dagar för vilka färdskrivarens diagramblad för den i lagen avsedda tidsperioden (”innevarande dag och de föregående 28 dagarna”) inte har visats upp?

____________

1 Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 1985, s. 8; svensk specialutgåva, område 7, volym 3 s. 120).