Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 19. listopadu 2019 – Super Bock Bebidas S.A. v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-837/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Super Bock Bebidas S.A.

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Umožňuje čl. 17 odst. 6 druhý pododstavec šesté směrnice1 Rady ze dne 17. května 1977 (který uvádí, že členské státy „mohou zachovat veškerá vynětí obsažená ve svých vnitrostátních předpisech v době vstupu této směrnice v platnost“), aby nový členský stát v den svého přistoupení zavedl do své vnitrostátní právní úpravy vyloučení z nároku na odpočet DPH?

Má čl. 17 odst. 6 druhý pododstavec šesté směrnice stejnou působnost jako článek 176 druhý pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES2 ze dne 28. listopadu 2006 (který stanoví, že členské státy, které přistoupily ke Společenství po 1. lednu 1979, mohou zachovat veškerá vyloučení obsažená v jejich vnitrostátních předpisech ke dni jejich přistoupení), pokud jde o datum relevantní pro určení, která „vyloučení obsažená [v jejich] vnitrostátních předpisech“ mohou být zachována?

Pokud by Portugalsko s ohledem na šestou směrnici mohlo zachovat veškerá vyloučení obsažená v jeho vnitrostátních předpisech ke dni 1. ledna 1989, datu vstupu šesté směrnice v platnost v Portugalsku, byla by tato možnost změněna směrnicí 2006/112/ES, která jako relevantní datum uvádí datum přistoupení (1. ledna 1986)?

Brání čl. 176 druhý pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 tomu, aby ke dni přistoupení Portugalska k Evropským společenstvím nabyla účinnosti pravidla (taková, jako jsou pravidla obsažená v čl. 21 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty), která stanoví vyloučení z nároku na odpočet daně v případě některých výdajů (včetně výdajů na ubytování, stravování, pronájem vozidel, pohonné hmoty a mýtné), pokud již uvedená pravidla byla zveřejněna a k nabytí jejich účinnosti mělo původně dojít před přistoupením, avšak bylo odloženo na den přistoupení?

Musí být čl. 168 písm. a) směrnice 2006/112 a zásada neutrality vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby byla ve vnitrostátních předpisech členského státu zachována pravidla pro vyloučení nároku na odpočet (jako jsou pravidla obsažená v čl. 21 odst. 1 zákona o DPH, která se týkají ubytování, stravování, nápojů, pronájmu vozidel, pohonných hmot a mýtného), použitelná i v případě, že se prokáže, že pořízené zboží a služby byly použity pro účely zdanitelných plnění osoby povinné k dani?

Brání článek 176 směrnice 2006/112 a zásada proporcionality tomu, aby vyloučení z nároku na odpočet, která v této směrnici nejsou stanovena, ale která členské státy mohou zachovat na základě druhého pododstavce tohoto článku, byla použitelná, pokud se prokáže, že dotčené výdaje mají striktně profesní povahu a zboží a služby byly použity pro účely zdanitelných plnění osoby povinné k dani?

____________

1 Směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. 1977, L 145, s. 1).

2 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).