Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 19. november 2019 – Super Bock Bebidas S.A. mod Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sag C-837/19)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Super Bock Bebidas S.A.

Sagsøgt: Autoridade Tributária e Aduaneira

Præjudicielle spørgsmål

Tillader artikel 17, stk. 6, andet afsnit, i Rådets sjette direktiv 1 af 17. maj 1977 (ved at fastslå, at medlemsstaterne »kan opretholde alle de undtagelser, som på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden var gældende i henhold til deres nationale lovgivning«), at en ny medlemsstat på datoen for dens tiltrædelse indfører undtagelser fra retten til fradrag for moms i den nationale lovgivning?

Har artikel 17, stk. 6, andet afsnit, i sjette direktiv samme anvendelsesområde som artikel 176, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF 2 af 28. november 2006 (ved at fastslå, at de medlemsstater, som er tiltrådt Fællesskabet efter den 1. januar 1979, kan opretholde alle de undtagelser, som var gældende i henhold til deres nationale lovgivning på datoen for deres tiltrædelse), for så vidt angår den relevante dato for afgørelsen af, hvilke »undtagelser, som var gældende i henhold til deres nationale lovgivning« der kan opretholdes?

Såfremt Portugal i henhold til sjette direktiv kan opretholde alle de undtagelser, som var gældende i henhold til deres nationale lovgivning pr. 1. januar 1989, hvilket er datoen for sjette direktivs ikrafttræden i Portugal, blev denne mulighed da ændret ved direktiv 2006/112/EF, som angiver tiltrædelsesdatoen (1.1.1986) som den relevante dato?

Er artikel 176, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 til hinder for ikrafttræden, på datoen for Portugals tiltrædelse af de Europæiske Fællesskaber, af regler (som dem, der er indeholdt i artikel 21, stk. 1, i Código del impuesto sobre el valor añadido (lov om merværdiafgift), som fastsætter undtagelser fra retten til fradrag for afgiften i forbindelse med visse udgifter (herunder udgifter til indkvartering, mad, drikkevarer, leje af køretøjer, brændstof og vejafgift), såfremt de nævnte regler allerede var blevet offentliggjort, og oprindeligt var tiltænkt at skulle træde i kraft før tiltrædelsen, men var blevet udsat til datoen for tiltrædelsen?

Skal artikel 168, litra a), i direktiv 2006/112 og neutralitetsprincippet fortolkes på en sådan måde, at de er til hinder for, at der i en national lovgivning i en medlemsstat opretholdes regler om undtagelser fra retten til fradrag (som dem, der er indeholdt i artikel 21, stk. 1, i Código del IVA (momsloven) i forbindelse med udgifter til indkvartering, mad, drikkevarer, leje af køretøjer, brændstof og vejafgift), som finder anvendelse, selv når det er godtgjort, at de erhvervede varer og tjenesteydelser blev anvendt i forbindelse med en afgiftspligtig persons afgiftspligtige transaktioner?

Er artikel 176 i direktiv 2006/112 og proportionalitetsprincippet til hinder for, at undtagelser fra retten til fradrag, som ikke er foreskrevet i det nævnte direktiv, men som medlemsstaterne kan opretholde i henhold til andet afsnit i den nævnte artikel, finder anvendelse, når det er godtgjort, at de omhandlede udgifter er af streng erhvervsmæssig karakter, og at varerne og tjenesteydelserne blev anvendt i forbindelse med en afgiftspligtig persons afgiftspligtige transaktioner?

____________

1     Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT 1977, L 145, s. 1).

2     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).