Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 19.11.2019 – Super Bock Bebidas SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-837/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Super Bock Bebidas SA

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Antoiko 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin1 17 artiklan 6 kohdan toinen alakohta (jonka mukaan jäsenvaltiot ”voivat edelleen soveltaa kaikkia sisäisen lainsäädäntönsä vähennysoikeuden rajoittamista koskevia säännöksiä”) uudelle jäsenvaltiolle mahdollisuuden sisällyttää sisäiseen lainsäädäntöönsä liittymispäivänään arvonlisäveron vähennysoikeuden rajoittamista koskevia säännöksiä?

Onko kuudennen direktiivin 17 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan ulottuvuus täsmälleen sama kuin 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 176 artiklan 2 kohdalla (jossa säädetään, että myöhemmin kuin 1.1.1979 yhteisöön liittyneet jäsenvaltiot saavat edelleen soveltaa kaikkia kansallisen lainsäädäntönsä vähennysoikeuden rajoittamista koskevia, niiden liittymispäivänä voimassa olleita säännöksiä) kun ratkaistaan, minkä ajankohdan perusteella määräytyy, mitä ”kansallisen lainsäädäntönsä vähennysoikeuden rajoittamista koskevia säännöksiä” jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa?

Jos Portugalin oletetaan voineen soveltaa kuudennen direktiivin perusteella edelleen kaikkia kansallisessa lainsäädännössään 1.1.1989, jolloin kuudes direktiivi tuli voimaan Portugalissa, voimassa olleita vähennysoikeuden rajoittamista koskevia säännöksiä, onko direktiivi 2006/112/EY2 muuttanut tätä tilannetta, sillä sen mukaan merkityksellinen ajankohta on liittymispäivä (1.1.1986)?

Eikö 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 176 artiklan toinen kohta ole esteenä sille, että päivänä, jona Portugali liittyi Euroopan yhteisöihin, tulee voimaan (Portugalin arvonlisäverolain 21 §:n 1 momentin säännösten kaltaiset) säännökset, joilla vähennysoikeutta rajoitetaan tiettyjen kustannusten (kuten majoituksesta, ruoasta, juomasta, ajoneuvojen vuokrauksesta, polttoaineesta ja tiemaksuista aiheutuvien kustannusten) osalta, kun kyseiset säännökset julkaistiin ja niiden oli alun perin määrä tulla voimaan ennen liittymistä mutta niiden voimaantulo siirtyi liittymispäivään?

Onko direktiivin 2006/112 168 artiklan a alakohtaa ja verotuksen neutraalisuuden periaatetta tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä annetaan vähennysoikeuden rajoittamista koskevia säännöksiä (kuten Portugalin arvonlisäverolain 21 §:n 1 momentissa on tehty majoituksesta, ruoasta, juomasta, ajoneuvojen vuokrauksesta, polttoaineesta ja tiemaksuista aiheutuvien kustannusten osalta), joita sovelletaan, vaikka osoitettaisiin, että hankitut tavarat ja palvelut on käytetty verovelvollisen veronalaiseen toimintaan?

Ovatko direktiivin 2006/112 176 artikla ja suhteellisuusperiaate esteenä sille, että jäsenvaltiot soveltavat sellaisia vähennysoikeuden rajoittamista koskevia säännöksiä, jotka eivät sisälly kyseiseen direktiiviin mutta joiden soveltamista jäsenvaltiot ovat voineet jatkaa mainitun artiklan toisen kohdan nojalla, jos osoitetaan, että kyseessä olevat kustannukset ovat luonteeltaan pelkästään elinkeinotoimintaan liittyviä ja että tavarat ja palvelut on käytetty verovelvollisen veronalaiseen toimintaan?

____________

1 Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL 1977, L 145, s. 1).

2 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).